ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ސައިން ބޯޑުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ސައިން ބޯޑާއި ބޯޑު ހަރުކުރާ ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް “ބަންނަ ވަޑާން” އާއި މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަންނަ

Read more

ހިނަވާގެ ކުރެހުމާއި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނަވާގެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގްރީން ޑިޒައިންއާ މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ގްރީން

Read more